นโยบายการดำเนินธุรกิจของเรา

ในนามของ บริษัท เทคซอร์ส กรุ๊ปส์ จำกัด ผู้ดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์ www.techsourcemarketplace.com ซึ่งเป็น Business unit หนึ่งขององค์กร ดำเนินธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แบรนด์ สินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ทางบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์โดยใช้ Digital Transformation เพื่อเร่งการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน รวบรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้า และสังคม ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพ เพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร ด้วยการสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และ พัฒนาของพนักงาน ด้วยนโยบายในการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้

ปรัชญาองค์กร

" วิถีสังคมดิจิตอล "

วิสัยทัศน์

" เร่งการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง "

พันธกิจ

" นำเสนอสินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อทดแทนวิธีการแบบเดิมๆ "


ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

  • การพัฒนาและจัดหาสินค้า บริการตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงแนะนำข้อดี และข้อเสีย ของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  • การพัฒนาฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อใจ และไว้วางใจจากลูกค้า
  • การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันปัญหาคอร์รัปชั่น
  • การควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ก่อนส่งมอบ
  • การจัดส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการหยุดเดินของเครื่องจักรลูกค้า

บุคลากร คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่า

  • การจ้างงานที่เป็นธรรม การอนุญาตให้ลางาน การอนุญาตในการนำเสนอความคิดเห็น
  • จัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพ เช่น การทำประกันสังคม การทำชีวิต ขนม ของว่างระหว่างทำงาน
  • จัดหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อความพร้อมในการให้บริการลูกค้า
  • จัดหากิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี เช่น การแข่งขันกีฬา การสัมมนาต่างจังหวัด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

เราเชื่อว่ากระบวนคิดค้น และวิจัยพัฒนา รวมถึงการนำเสนอเรื่องราว บทความวิชาการ และเทคนิคต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับงานที่เราทำ จะต้องเป็นสิ่งที่คิดและพัฒนาขึ้นจากภายในองค์กร ซึ่งเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

มาตรฐาน

บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเตรียมรองรับมาตรฐาน ต่างๆ เช่น ISO