วัตต์มิเตอร์

วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) คืออะไร ใช้ทำอะไร?

วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) หรือ Power Meter นั้น คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในระบบ โดยอาศัยหลักการวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current) และแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ของแต่ละเฟส เพื่อมาคำนวณหาค่าพลังไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถวัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ทั้ง 3 แบบ คือ

  1. Active Power กำลังไฟฟ้าจริง ซึ่งมีหน่วยเป็น W
  2. Apparent power กำลังไฟฟ้าไฟฟ้าปรากฏ ซึ่งมีหน่วยเป็น VA
  3. Reactive power กำลังไฟฟ้าเสมือน ซึ่งมีหน่วยเป็น VAR

นอกจากนี้ วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) หรือ Power Meter หรือ Energy Meter บางรุ่น ก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถวัดค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อชั่วโมง kWh หรือพลังงานไฟฟ้าที่คิดเป็นหน่วย Unit ซึ่ง 1 unit = 1000W หรือ 1kw

การเลือกซื้อ วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) หรือ Power Meter หรือ Energy Meter ที่ดี ดูที่อะไร?

การเลือกซื้อ วัตต์มิเตอร์ (Watt Meter) หรือ Power Meter หรือ Energy Meter ที่ดีนั้นควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  1. ความที่ตรง
  2. ต้องวัดค่าพารามิเตอร์ ทางไฟฟ้าได้ตามที่ต้องการ
  3. มีพอร์ตสื่อสาร อย่างน้อย RS-485 Modbus
  4. มีโปรแกรมที่สนับสนุนการทำงาน เช่น การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

Showing 1–12 of 119 results