พัลส์มิเตอร์

พัลส์มิเตอร์ (Pulse Meter) คือ?

พัลส์มิเตอร์ (Pulse Meter) คือ เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่วัดค่าสัญญาณพัลส์ Pulse Signal ที่เป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยม เพื่อหาค่าความถี่ของรูปคลื่น หรือนับจำนวนพัลส์ที่ส่งเข้ามาที่ขาอินพุตของมิเตอร์ ปัจจุบันมีการนำตัว Pulse Meter มาประยุกต์ใช้งานเพื่อวัดค่าสัญญาณพัลส์จากเซนเซอร์ต่างๆ เช่น Encoder, Proximity Sensor, Photoelectric Sensor เพื่อหาคว่าความเร็ว RPM ของมอเตอร์ หรือสายพานลำเรียง หรือการหาค่าความเร็ว Speed meter ของชิ้นงานที่อยู่บนสายพาน โดยมีหน่วยแสดงผลเป็น m/s, m/min ขึ้นอยู่กับความต้องการ นอกจากนี้ถ้านำไปต่อเข้ากับ Flow Sensor เราสามารถหาค่าอัตราการไหล Flow Rate ของของไหล เช่น น้ำ น้ำมัน โดยมีหน่วยเป็นลิตรต่อนาที l/min หรือจะหาปริมาตรที่ใช้ไปก็ได้

Pulse Meter แบบพาเนล Panel ต่างกับแบบมือถือ Handhold อย่างไร?

ตัว Pulse Meter ที่เป็นแบบพาเนล Panel จะแตกต่างกับแบบมือถือ Handhold ตรงที่แบบพาเนลนั้นสามารถที่จะตั้งค่าเอาท์พุตให้ทำงานตามที่ต้องการได้ ซึ่งเอาท์พุตที่ว่าอาจจะเป็นรีเลย์หรือทรานซีสเตอร์ก็ได้ บ้างครั้งอาจเป็นสัญญาณอนาล็อก 4..20mA เพื่อเอาไปบันทึกค่าก็ได้ แต่สำหรับพัลส์มิเตอร์แบบมือถือ Handhold นั้น ส่วนใหญจะแสดงผลค่าอย่างเดียว หรือเก็บค่าสูงสุด ต่ำสุดได้

Showing 1–12 of 19 results