ไทม์เซิร์ฟเวอร์

NTP Server หรือ ไทม์เซิร์ฟเวอร์ (Time Server) คือ อะไร?

NTP Server หรือ ไทม์เซิร์ฟเวอร์ (Time Server) เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ประเภทหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องที่ใช้อ้างอิงเวลาของระบบเครือข่าย เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Network Devices) ภายในเครือข่ายทั้งหมดอ้างอิงเวลาเดียวกัน หรือมีเวลาตรงกัน โดยจะทำการกำหนดผ่านทางโพรโทคอล Network Time Protocol (NTP) หรือ Precision Time Protocol (PTP) ซึ่งมีมาตรฐานรองรับเช่น  IEEE 1588

Timer Server NTP Server

ความแม่นยำของไทม์เซิร์ฟเวอร์ (Time Server Accuracy)

ความละเอียด หรือความแม่นยำของไทม์เซิร์ฟเวอร์ (Time Server Accuracy) นั้น ขึ้นอยู่กับสัญญาณนาฬิกา (Clock Signal) ที่เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งโดยปกติแล้ว NTP/PTP Server จะอ้างอิงสัญญาณกับสัญญาณดาวเทียม เช่น GPS ซึ่งมีความเที่ยงตรงบอกเป็น STRATUM โดย STRATUM 0 จะมีความเที่ยงตรงมากสุด STRATUM 1 ก็จะเที่ยงตรงน้อยลงมา

ตัวอย่างการใช้ NTP/PTP Server ในระบบเครือข่าย

เราสามารถนำตัวไทม์เซิร์ฟเวอร์ มาใช้ในงานต่างๆ เช่น การทำให้ Application Server ต่างๆ มีเวลาตรงกัน เช่น Web Server, Database Server การทำให้เครื่องจักรในสายการผลิตมีเวลาตรงกัน เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลหรือการเก็บ Log เป็นไปอย่างถูกต้อง การทำให้นาฬิกาสำหรับออกอากาศ มีค่าตรงกัน เช่น ระบบถ่ายทอดสด Broadcast ซึ่งถ้าเวลาแต่ละห้องออกอากาศไม่เท่ากับ ก็จะเกิดปัญหาการซ้อนทับ หรือ เหลื่อมกันได้

Showing all 5 results